fbpx

Indhold på Master i Familieopstilling og Systemiske Opstilling

Kursister fra ISFO på uddannelse i Familieopstilling og Systemisk Opstilling

Her kan du læse om indhold på Masteruddannelse i Familieopstilling og Systemisk Opstilling, som er bygget op så vi starter med de grundlæggende elementer og færdigheder til hvordan man arbejder med specifikke temaer i menneskers liv. Uddannelsen består af 7 moduler af 4 dages varighed, samt 6 refleksions- og procesdage, så metoden integreres både praktisk og teoretisk.

Uddannelsen vil veksle mellem teoretiske oplæg, faglig refleksion samt demonstration af Familieopstilling og Systemiske Opstilling. Kursisterne vil desuden arbejde praktisk med Opstillingsmetoden i mindre grupper, for at få læringen og erfaring integreret bedst muligt. Der vil være et særligt fokus på, at redskaberne let skal kunne omsættes og bruges i den enkeltes professionelle virke og personlige liv.

Masteruddannelsen er for alle faggrupper og mennesker, som ønsker at udvikle sig professionelt såvel som personligt.

Supervision
I forbindelse med uddannelsen vil der løbende gives sparring til de studerende. Mellem modulerne inviteres kursisterne desuden lærerstyrede træningsgrupper, hvor de studerende får individuel feedback på deres udvikling som facilitatorer.

Træningsgrupper
For at integrere stoffet og styrke færdighederne bliver der på første uddannelsesmodul dannet træningsgrupper, så kursisterne mødes mellem modulerne. I forbindelse med hvert modul instrueres i øvelser til træningsgrupperne. Alle træningsgrupper annonceres på holdet interne gruppeforum.

Uddannelsens 7 moduler:

 • 1. modul: Relationelle vilkår – om Opstillingmetodens grundlæggende håndværk og verdensbillede
 • 2. modul: Forandring indefra – om at bruge metoden i den individuelle kontekst
 • 3. modul: At stå i det åbne – om at skabe klarhed i kaos og kompleksitet
 • 4. modul: Livets kilde – om familiedynamik og parforhold
 • 5. modul: Fordybelse, gruppedynamik og traume – om gruppefeltets betydning for Opstillinger
 • 6. modul: Når livet gør ondt – om at arbejde med livets vanskelige temaer
 • 7. modul: Integration, overgange og afslutninger – om begyndelser og afviklinger

Uddannelsens 6 Online-klassedage:

1: Overblik og fundament.

2. Fra teori til håndværk.

3. At opleve i systemer.

4. Få metoden ind under huden

5. Gruppedynamik og forsoning

6. Sammenhænge og genudspilning 

Læs om modulerne herunder.

1. modul
Relationelle vilkår – om Opstillingens grundlæggende håndværk og verdensbillede

Familieopstilling og Systemisk Opstilling er en metode, som hviler på et anerkendende og inkluderende verdensbillede og humanistisk menneskesyn. For at igangsætte og skabe reelle forandringsprocesser, er der en række relationelle forhold, man skal kende og tage højde for.

Herudover er metoden et helt konkret håndværk, der skal tilegnes. På dette første og grundlæggende modul vil vi derfor forholde os til de helt grundlæggende teorier og praktiske trin i metoden.

Derudover vil de forståelsesmæssige vilkår blive introduceret. Vi kommer ind på følgende, som gennem hele uddannelsen vil blive uddybet og omsat i praktisk træning.

 • De grundlæggende principper i Familieopstilling og Systemisk Opstilling.
 • Forståelsen af og indsigt i skyld, identifikation og forviklinger.
 • Den fænomenologiske tilgang og det systemiske verdensbillede.
 • Relationers grundlæggende vilkår, næring og udfordringer.
 • Fra individ til generationers familiemønstre.
 • Afklaring og tydeliggørelse af klientens temaer.
 • Arbejde med og lave et genogram.
 • Træning i det indledende og udforskende interview.

ONLINE-KLASSE 1: Overblik og fundament

 • Det grundlæggende teoretiske fundament.
 • Refleksion og øvelser.

2. modul
Forandring indefra – om at bruge metoden i den individuelle kontekst

Familieopstilling kan på en let og enkelt måde synliggøre mønstre og relationelle sammenhænge.

Opstilling og det systemiske verdensbillede bruges ofte i grupper, men kan med fordel omsættes i individuelle sammenhænge såsom coaching, rådgivning, vejledning, terapi etc.

I arbejdet med både personlige og familiære forhold kan metoden bruge til både at afdække og synliggøre hvilke faktorer der spiller ind, men også til at bearbejde og skabe forandring.

I forhold til fx børn og unge kan metoden gøre samtalerne mere legende og lette for alle parter.

I arbejdet med fx problemer i parforhold, med kollegaer og andre relationelle tematikker vil metoden synliggøre ofte ubevidste sammenhænge, mønstre og uhensigtsmæssige strategier.

Med Familieopstilling og Systemisk kan man skabe et ´psykogeografisk´ billede og på elegant vis lukkes man ind i den indre virkelighed, som et menneske oplever verden ud fra.

På dette modul vil vi fokusere på:

 • Den afklarende samtale og afdækning af de underliggende dynamikker.
 • At arbejde systemisk og fænomenologisk i det individuelle møde.
 • At bruge gulv-ankre, figurer, visualisering og andre kreative tilgange.
 • At bruge relationen i arbejdet med mennesker.
 • Få tilgang til klientens verdensbillede.
 • At finde og arbejde med ressourcer og potentialer.
 • Om at være facilitator, repræsentant og observatør.
 • Om at leve sig ind i andres sted.
 • Interventioner og hvordan de virker.
 • Ressourceorientering og formålet hermed.

ONLINE-KLASSE 2. Fra teori til håndværk

 • Den gode samtale, relationen og afklaring af problemet.
 • Om metaposition og eksternalisering.
 • Refleksion og praksis.

3. modul
At stå i det åbne – om at skabe klarhed i kaos og kompleksitet

At tilegne sig Opstillingsmetoden involverer bevidsthed om og integration af fire områder.

Først kommer de grundlæggende erfaringer og særlige verdensbillede, som metoden er udsprunget af og som kort sagt handler om hvordan man skaber fred i sit eget indre, i menneskelige relationer, i organisationer og livet generelt. Det skal begribes for at kunne skabe klarhed og fokus i Opstillingsprocesser.

Så kommer Facilitators egentilstand og relationen til klienten og de mennesker man har fokus på, som er af afgørende betydning for at skabe et nærværende, åbent, ligeværdigt og tillidsfuldt rum. Det er en forudsætning for at skabe klienten kan tage det ind.

Dernæst skal det teoretiske fundament forstås, som handler om de centrale hypoteser, som metoden hviler på og som er afgørende for at skabe forandring og åbne for nye perspektiver og muligheder.

Til sidst skal det konkrete håndværk integreres gennem praktisk færdighedstræning, øvelse og erfaring.

På dette modul vil vi dels fordybe os i disse fire områder og desuden sammenkæde dem, så Opstillingsmetodens enkelthed bliver tilgængelig og tydelig.

Vi vil således beskæftige os med og praktisk træne:

 • Opstillingsmetoden som helhedsmodel.
 • Facilitators egentilstand.
 • Om hvordan man skaber sunde systemer.
 • At favne, integrere og begribe Opstillingsmetoden.
 • At finde sit personlige udtryk.
 • Skabe et kreativt reflekterende læringsrum.
 • At omsætte metoden i egen praksis.
 • Supervision af Facilitatorrollen.
 • At tænke, erfare og opleve i systemer.
 • At afdække de underliggende dynamikker bag et tema.
 • At adskille kontekster og skabe sunde systemer ud af det dysfunktionelle.
 • At fordybe, integrere og erfare gennem Opstillingsoptikken.

ONLINE-KLASSE 3. At opleve i systemer

 • Verdensbillede og menneskesyn.
 • Det teoretiske og forståelsesmæssige fundament.
 • Refleksion og praksis.

4. modul
Livets kilde – Familiedynamik og parforhold

Parforholdet har en ganske særlig betydning i Familieopstilling. Det er her livets kilde udspringer fra. Det er centrum for alle familiesystemer. Ikke desto mindre har et parforhold nogle anderledes vilkår, som adskiller sig fra øvrige familiemæssige relationer, ganske som de vokser og trives i en særlig næring. Parforholdet er mødet mellem to ligeværdige partnere, som bidrager forskelligt til relationen.

At forholde sig til sit parforhold, at få bearbejdet udfordringer og kriser, såvel som at varetage vækst og udvikling, er helt essentielt for at skabe et sundt familiesystem. At overgive sig til parforholdet og varetage dets trivsel fører os ind i en helt særlig strøm i livet. Noget i os falder i hak og vi er i kontakt med en skabende kraft og strømmende kilde.

Når to mennesker danner par, mødes to ’jeg’er’ med alt hvad det indebærer af erfaringer fra tidligere forhold og personlige oplevelser, traumer og svigt fra barndommen. Herudover mødes også to familiesystemer – med loyalitetsforviklinger, moraler, normer og systemiske mønstre.

I arbejdet med Familieopstilling og Systemisk Opstilling skal vi kende de systemiske dynamikker, som virker i parforholdssystemet, da det er herfra livet udspringer. Når potentialet udfolder sig i et levende og dynamisk parforhold, skabes de bedste forudsætninger for vækst og udvikling.

Vi skal træne og arbejde med følgende:

 • Om at arbejde med parforhold i lyset af Opstillingsmetoden.
 • Kærlighedslivets udfordringer og potentialer.
 • Når barndommens udfordringer spiller sig ud i parforholdet.
 • Seksualitet, lyst og sanselighed.
 • Om at skabe forsoning og tilgivelse.
 • Fortrolighed, gensidighed og kærlighed.

  ONLINE-KLASSE 4. Få metoden ind under huden

  • Tilknytning og indflydelsen fra oprindelsesfamilierne.
  • Fremtiden i lyset af nye indsigter.
  • Refleksion og praksis.

  5. modul
  Fordybelse, gruppedynamik og traumer

  Ubalancer i menneskelige systemer rummer også løsninger, når vi finder den rette sammenhæng, hvor ubalancen giver mening. Med den systemisk-fænomenologiske tilgang, anskuer og begriber vi mere komplekse forbindelser, som kendetegner menneskelige relationer. Herved er det muligt at lukke op for nye indsigter, tilegne sig ressourcer og forbinde sig med livets primære og dynamiske udfoldelse.

  Undervisningen vil indeholde en introduktion til, hvordan man kan forstå grupper samt øvelser til at praktisere en mere procesorienteret tilgang til gruppedynamikker.

  Vi vil desuden komme omkring en grundlæggende introduktion til traumer. Når et individ er ramt af enten individuelle eller systemiske traumer, skal vi være opmærksomme på nogle ganske særlige reaktionsmønstre, som er anderledes end andre livsudfordringer. Nervesystemet og hjernen har været i ekstreme stresstilstande, hvor liv og død har været bragt i spil. Der har været en slags kortslutning, som mennesker med disse oplevelser kan opleve som om det er nutid, fordi de let genaktiveres og udløses uden varsel. Hvirvlerne herfra kan have store omkostninger for mennesker, men Opstillingsmetoden har en konkret og oplagt tilgang til healing og bearbejdning.

  Vi har bl.a. fokus på følgende:

  • At begå sig i et gruppefelt.
  • At møde gruppers mange facetter.
  • At være dybdedemokratisk overfor sig selv og andre.
  • Nærvær, relationer og autentiske møder.
  • Traumer og deres virkelighed.
  • Reaktioner på chok og traumer.
  • Ressourcer i traumer – og at finde vejen ud.
  • Et sikkert sted at være ….

  ONLINE-KLASSE 5. Gruppedynamik og forsoning

  • Projektioner, normer og familiedynamik
  • Traumehealing
  • Refleksion og praksis.

  6. modul
  Når livet gør ondt – om at arbejde med vanskelige temaer

  Misbrug, angst, afhængighedsmønstre og psyksomatiske lidelser kan ofte dække over vanskelige systemiske mønstre, der i det skjulte hersker i en underlæggende og ofte skjult loyalitet. Gennem Opstillingsoptikken ser vi derfor på dem som symptomer på underliggende forviklinger, som individet er påvirket af. At mestre livet på denne måde skal mødes med stor empati og indlevelse uden fordomme og moral. Gennem symptomerne – misbrug eller sygdom – er der nemlig en dør ind til de tilstande, man forsøger at række ud efter.

  Vanskelige fysiske, sociale og psykiske udfordringer viser sig ofte at stamme fra ubalancer, som kan være gået gennem familien i flere generationer. I løbet af modulet vil vi se på hvordan Opstillingsmetoden kan være gavnlig i arbejdet med dette og ikke mindst skabe positive muligheder i det liv man ønsker med de mennesker, man holder af.

  Vi vil også komme ind på sorg og tab, som kræver en særlig indfølende tilgang, hvor bearbejdningen har sin egen rytme.

  Temaerne er således:

  • Fra udfordringer og symptomer til årsagen bag.
  • Finde og integrere afhængighedens og trangens udspring.
  • Skelne mellem person og symptom.
  • Arbejde systemisk med misbrug, sygdom og død.
  • Afhængighed som en eksistentiel udviklingsproces.
  • Afkode kroppens fortællinger og loyaliteten bag sygdom.
  • Hvorledes sygdom er en del af et større systemisk mønster.
  • At frisætte kroppens iboende og selvhealende kræfter.

  At få de mistede ind i hjertets udødelighed.

   ONLINE-KLASSE 6. Sammenhænge og genudspilning

   • Den personlige livshistorie.
   • Den systemiske visdom.
   • Refleksion og praksis.

   7. modul
   Integration og overgange – om begyndelse og afslutning

   Systemisk Opstilling er som en fraktal, der viser samme mønstre både i mikro- og makroperspektiv. Den systemiske tænkning kan derfor bruges til at forstå verden og de udfordringer, vi mennesker står over for samt begyndelser og afslutninger.

   Da det er sidste modul, vil der være integration af metoden i eget liv samt refleksioner over hvordan det kan integreres i deltagernes professionelle virke.

   Vi vil i fælleskab afrunde uddannelsen med følgende temaer:

   • At arbejde med livets overgange.
   • Opstillingsmetodens mangfoldige muligheder.
   • Integration af metoden i eget liv.
   • At se sammenhænge i mikro- og makroperspektiver.
   • At tage skridtet og finde sit eget udtryk.

   Næste hold starter den
   23. maj 2024

   UDDANNELSENS FORSIDE

   Tilbage til hovedsiden om den 2 årige

   Klik her

   PRAKTISKE OPLYSNINGER

   Her kan du se datoer og priser

   Klik her

   CERTIFICERINGSFORLØB

   Studiekrav og certificeringsforløb

   Klik her