fbpx

Indhold på Master i Familieopstilling og Systemiske Opstilling

Kursister fra ISFO på uddannelse i Familieopstilling og Systemisk Opstilling

Her kan du læse om indhold på Masteruddannelse i Familieopstilling og Systemisk Opstilling, som består af en grunduddannelse, som omhandler Opstillingsmetoden centrale elementer, og en overbygningsuddannelse, som kommer omkring specifikke temaer i menneskers liv. Uddannelsen består af 10 moduler af 4 dages varighed, hvor metoden integreres både praktisk og teoretisk.

Uddannelsen vil veksle mellem teoretiske oplæg, faglig refleksion samt demonstration af Familieopstilling og Systemiske Opstilling. Kursisterne vil desuden arbejde praktisk med Opstillingsmetoden i mindre grupper, for at få læringen og erfaring integreret bedst muligt. Der vil være et særligt fokus på, at redskaberne let skal kunne omsættes og bruges i den enkeltes professionelle virke og personlige liv.

Masteruddannelsen er for alle faggrupper og mennesker, som ønsker at udvikle sig professionelt såvel som personligt.

Supervision
I forbindelse med uddannelsen vil der løbende gives sparring til de studerende. Mellem modulerne inviteres kursisterne desuden lærerstyrede træningsgrupper, hvor de studerende får individuel feedback på deres udvikling som facilitatorer.

Træningsgrupper
For at integrere stoffet og styrke færdighederne bliver der på første uddannelsesmodul dannet træningsgrupper, så kursisterne mødes mellem modulerne. I forbindelse med hvert modul instrueres i øvelser til træningsgrupperne. Alle træningsgrupper annonceres på holdet interne gruppeforum.

Uddannelsens 10 moduler:

 • 1. modul: Relationelle vilkår – om Opstillingmetodens grundlæggende begreber og antagelser
 • 2. modul: Forandring indefra – om at bruge metoden i den individuelle kontekst
 • 3. modul: At stå i det åbne – om at skabe klarhed i kaos og kompleksitet
 • 4. modul: Kærlighedens vilkår – om livets dybe prægninger
 • 5. modul: At samle trådene – om integration og erfaringsdannelse
 • 6. modul: Livets kilde – om kærlighed, parforhold og seksualitet
 • 7. modul: Fordybelse, gruppedynamik og traume – om gruppefeltets betydning for Opstillinger
 • 8. modul: Den lysende vejs princip – om at bringe Opstillingsmetoden ind i arbejdslivet
 • 9. modul: Når livet gør ondt – om at arbejde med misbrug og sygdom
 • 10. modul: Integration, overgange og afslutninger – om begyndelser og afviklinger

Læs om modulerne herunder.

1. uddannelsesår: Grunduddannelse

1. modul
Relationelle vilkår – om Opstillingens grundlæggende begreb og antagelser

Familieopstilling og Systemisk Opstilling er en metode, som hviler på et anerkendende og inkluderende verdensbillede. For at igangsætte og skabe reelle forandringsprocesser, er der en række vilkår, der skal tages højde for. Herudover er det et helt konkret håndværk, der skal tilegnes. På dette første og grundlæggende modul vil vi derfor arbejde med og træne:

 • Grundlæggende principper i Familieopstilling og Systemisk Opstilling.
 • Forståelsen af og indsigt i samvittighed, skyld, identifikation og forviklinger.
 • Den fænomenologiske tilgang og det systemiske verdensbillede.
 • Relationers grundlæggende vilkår, næring og udfordringer.
 • Fra individ til generationers familiemønstre.
 • Arbejde med og lave et genogram.
 • Træning i det indledende og udforskende interview.

2. modul
Forandring indefra – om at bruge metoden i den individuelle kontekst

Opstillingsmetoden bruges ofte i grupper, men kan med fordel omsættes i individuelle sammenhænge, såsom coaching, rådgivning, vejledning, terapi etc. Metoden kan på en let og enkelt måde synliggøre mønstre og relationelle sammenhænge. Ved at skabe et ’psykogeografisk’ billede, lukkes man på elegant vis ind i den indre virkelighed, et menneske oplever verden ud fra. På andet modul vil vi i fællesskab fokusere på:

 • Den afklarende samtale og afdækning af de underliggende dynamikker.
 • At arbejde systemisk og fænomenologisk i det individuelle møde.
 • At bruge gulv-ankre, figurer, visualisering og andre kreative tilgange.
 • At bruge relationen i arbejdet med mennesker.
 • Få tilgang til klientens verdensbillede.
 • At finde og arbejde med ressourcer og potentialer.

3. modul
At stå i det åbne – om at skabe klarhed i kaos og kompleksitet

At tilegne sig Opstillingsmetoden indbefatter bevidsthed om 4 søjler. Først kommer et verdensbillede, som skal begribes for at kunne skabe klarhed og fokus i processen. Så kommer facilitators egentilstand og relationen til klienten, som er af afgørende betydning, for at skabe et åbent og tillidsfuldt rum. Dernæst skal det teoretiske fundament og Opstillingens hypoteser indarbejdes, så processen kan folde sig ud. Til sidst skal det konkrete håndværk integreres gennem praktisk færdighedstræning, øvelse og erfaring. På dette modul vil vi sammenkæde disse fire bærende hjørnesten, så Opstillingsmetoden enkelthed bliver tilgængelig.

 • Opstillingsmetoden som helhedsmodel.
 • At tænke, erfare og opleve i systemer.
 • At afdække de underliggende dynamikker bag et tema.
 • Hvordan man skaber sunde systemer?
 • At igangsætte forandringsprocesser.
 • At favne, integrere og begribe Opstillingsmetoden.

4. modul
Om livets dybe prægninger og hvordan vi arbejder med børn og unge 

Menneskets evne til at indgå i relationelle samspil præges af måden, hvormed vi er blevet mødt tidligt i livet. Med Opstillingsmetoden ser vi desuden, at vores forældres tilknytningsmønstre spiller en afgørende rolle. På en måde blev der allerede skabt en rolle til os, da vi blev født ind i familien.

Tilknytningsmønstre sidder i de dybeste lag i vores hukommelse og er båret frem af følelser, fornemmelser og stemninger. Ved hjælp af Opstillingsmetoden får vi adgang til disse mønstre og roller, som styrer vores nutidige relationer. På dette modul arbejder vi med:

 • Tilknytningsmønstre og deres oprindelse.
 • At opdage tilknytningsmønstre hos mennesker generelt. 
 • Hvad der kendetegner ’systemisk sundhed’.
 • At genkende menneskers strategier for overlevelse.
 • At arbejde med børn og unge gennem ’leg’ med figurer.
 • At arbejde i grupper med børn, hvor temaerne kan dreje sig om mobning, skilsmisse, gruppepres og øvrige temaer, i forhold til barnet / den unges tilpasning.

  5. modul
  At samle trådene – om integration og erfaringsdannelse

  Opstillingmetoden er et værktøj, som mestres gennem solid praktisk færdighedstræning samt en god teoretisk fundering. I løbet af dagene vil vi derfor samle alle trådene, så metoden bliver til en samlet helhedsorienteret proces, koblet med en forståelse for metodens enkle men vigtige hypoteser. På modulet skabes et gensidigt læringsrum, hvor fælles refleksion og læring er i centrum, så den enkelte deltager bedst muligt får integreret og styrket eget udtryk. Vi vil desuden komme omkring de fire søjler: verdensbillede, relation, teori og metode, som er centralt for facilitering af Opstillingsprocesserne.

  • Familieopstilling som en sammenhængende proces.
  • Supervision af facilitatorrollen.
  • Gennemgang af en samlet Opstillingsproces.
  • At finde sit personlige udtryk.
  • Skabe et kreativt reflekterende læringsrum.
  • At arbejde med grupper og gruppedynamikker.

  2. uddannelsesår: Overbygningsuddannelse

  6. modul
  Livets kilde – om kærlighed, parforhold og seksualitet

  Et parforhold har specielle vilkår og vokser af en ganske særlig næring. Når to mennesker bliver et par, mødes to ’jeg’er’ med alt, hvad det indebærer af historier fra barndommen og tidligere forhold. Samtidig mødes også to familiesystemer med loyalitetsforviklinger og slægtsnormer. At have kendskab til og kunne arbejde med de underliggende parforholdsdynamikker er afgørende for navigationen af parforholdets udvikling, så der skabes de bedst mulige forudsætninger for at kærligheden trives og seksualiteten forbliver levende og aktiv.

  • Om at arbejde med parforhold.
  • Kærlighedslivets udfordringer og potentialer.
  • Når barndommens huller spiller os et puds.
  • Seksualitet, lyst og sanselighed.
  • Om at skabe forsoning og tilgivelse.
  • Parforholdets 3 porte: kommunikation, kærlighed og begær.

  7. modul
  Fordybelse, gruppedynamik og traume – om gruppefeltets betydning for Opstillinger

  Ubalancer i systemer rummer løsninger, når vi finder den rette sammenhæng, hvor det giver mening. Gennem den systemisk-fænomenologiske tilgang, anskuer og begriber vi mere komplekse forbindelser, som kendetegner menneskelige relationer. Herved er det muligt at lukke op for muligheder, tilegne sig nye ressourcer og forbinde sig med livets primære og dynamiske udfoldelse. Vi vil særligt have fokus på at arbejde med nærvær og autonomi for at styrke både vor egen og klientens indre vej og virkelighed.

  • At begå sig i et gruppefelt.
  • At møde gruppers mange facetter.
  • At være dybdedemokratisk overfor sig selv og andre.
  • Nærvær og relationer.
  • Traumer og deres virkelighed.

  8. modul
  Den lysende vejs princip – om at bringe Opstillingemetoden ind i arbejdslivet

  Organisationer og virksomheder er som en levende organisme med en forhistorie, menneskelige relationer og mål for fremtiden. I Organisationsopstilling er vi er mere optaget af ’funktionen’ end ’personen’, da mennesker kommer og går i denne sammenhæng. Dette i modsætning til for eksempel familien, hvor vi har en livslang tilknytning og tilhørsforhold.

  Det er således interessant at udforske, hvordan forskellige afdelinger og personaleteams fungerer indbyrdes. Og desuden at undersøge hvordan en virksomheds formål, vision, produkter, markedsføring osv. relaterer til hinanden for at synliggøre, hvor ubalancer opstår i systemerne. På dette modul vil vi arbejde med:

  • Organisationsopstilling som dynamisk forandringsredskab.
  • Naturlige hierarkier i organisationer.
  • Arbejdet med visioner og potentialer.
  • Systemisk parkering.
  • Afdækning af ubalancer i en organisation.
  • At adskille det private fra det arbejdsmæssige.

  9. modul
  Når livet gør ondt – om at arbejde med misbrug og sygdom

  I forbindelse med afhængighedsmønstre, psykiske og somatiske sygdomme, er der ofte vanskelige systemiske mønstre bag. I Opstillingsmetoden ser vi udfordringer som symptomer på underlæggende dynamikker, som først skal afdækkes. Det viser sig nemlig ofte at disse kan stamme fra ubalancer, som er gået gennem familien i flere generationer. Modulet vil ligeledes omhandle arbejdet med sorg og tab, som kræver en særlig indfølende tilgang, hvor bearbejdningen har sin egen rytme.

  • Når destruktive mønstre bliver en løsning.
  • Hvorledes sygdom er en del af et større systemisk mønster.
  • At afkode kroppens sprog.
  • At frisætte kroppens iboende og selvhealende kræfter.
  • Afhængighed som en eksistentiel udviklingsproces.
  • At få de mistede ind i hjertets udødelighed.

  10. modul
  Integration, overgange og afslutninger – om begyndelser og afviklinger

  Systemiske Opstilling er som en fraktal, der viser samme mønstre både i mikro- og makroperspektiv. Den systemiske tænkning kan derfor bruges til at forstå verden og de udfordringer, vi mennesker står over for samt begyndelser og afslutninger. Da det er sidste modul, vil der være integration af metoden i eget liv, samt refleksioner over hvordan det kan integreres i deltagernes professionelle virke. Vi vil i fælleskab afrunde uddannelsen med følgende temaer:

  • At arbejde med livets overgange.
  • Opstillingsmetodens mangfoldige muligheder.
  • Integration af metoden i eget liv.
  • Gruppeproces og gruppedynamik.
  • At se sammenhænge i mikro- og makroperspektiver.
  • At tage skridtet og finde sit eget udtryk.

  Næste hold starter
  den 6. okt. 2022.

  UDDANNELSENS FORSIDE

  Tilbage til hovedsiden om den 2 årige

  Klik her

  PRAKTISKE OPLYSNINGER

  Her kan du se datoer og priser

  Klik her

  CERTIFICERINGSFORLØB

  Studiekrav og certificeringsforløb

  Klik her