fbpx

Supervisoruddannelse – Systemisk Opstilling som metode

Det er almindeligt og nødvendigt, at mennesker der arbejder med mennesker, modtager supervision. Psykologer, psykoterapeuter samt ansatte i social-, sundheds- og undervisningssektoren har stor personlig glæde og fagligt udbytte af den spejling og sparring, de modtager i et supervisionsforløb. Vores Supervisoruddannelse har fokus på det faglige perspektiv i lyset af den systemiske tilgang. 

Ledere på alle niveauer i både offentlig og privat regi benytter sig ligeledes i større udstrækning af supervision. De oplever støtte til at skabe positive forandringer og synergi i de arbejdssammenhænge, de agerer i. Det er de målgrupper, vores Supervisoruddannelse henvender sig til.

Supervision hviler på mange forskellige metoder og traditioner, som har dét til fælles at de skaber nye indsigter med varig effekt. Supervision er indlejret i et anerkendende læringsmiljø, hvor rummelighed og autenticitet er de centrale elementer. Supervision skal være tilladende, undersøgende og anerkendende, så det er muligt for supervisanten at smide sit forsvar og gå på opdagelse i sine tanker, reaktioner, mønstre, forudfattede meninger og vaner. Supervisors fornemste opgave er at tilvejebringe læring, nye indsigter og udvikling netop ved at stille spørgsmål i stedet for at give svarene.

Systemisk Opstilling som Supervisionsmetode starter den 3. okt. 2019

Systemisk Opstilling, som der undervises i på denne Supervisoruddannelse, har vist sig at være et overraskende godt bidrag i supervisionsrummet. Opstillingsmetoden har rødder i såvel den systemiske tradition, i fænomenologien samt i den humanistiske tilgang. Ved at benytte relations-geografien, viser der sig sammenhænge og dynamikker, som ellers er vanskelige at opdage. Repræsentant-perception, som er en særlig metode inden for Systemisk Opstilling, gør det muligt at indsamle information, som sætter virkeligheden i et helt nyt og klarere lys. Herved skabes nye handlemuligheder.

Erik Svarer underviser på Supervisoruddannelsen. Læs mere længere nede på siden

Indhold på Supervisor UddannelseSupervisor Uddannelse og faglig vækst.

Supervision og reflekterende processer udfylder både en stor del af efteruddannelsesbehovene samt en stor del af opkvalificeringskravene til medarbejdere, der arbejder med mennesker. Brugen af Systemisk opstilling i supervision og i andre reflekterende processer giver en enkel adgang til de komplekse og usynlige problemstillinger, der ofte kendetegner arbejdet med større organisationer, samtidig med at den fastholder den enkelte medarbejder som medskabende både i processen og i organisationen. Velkommen til en Supervisor Uddannelse som giver dig et solidt fundament såvel som konkrete redskaber.

Supervisoruddannelse i Systemisk Opstilling er funderet i både teori og praksis. Teorierne er forankret i henholdsvis systemiske/social-konstruktivistiske og i eksistentielle/fænomenologiske perspektiver.

Praksis udspiller sig i et erkendelses- og oplevelsesbaseret læringsrum, hvor deltagerne får mulighed for at omsætte teori og egen erfaringsudvikling til et nyttigt professionelt arbejdsredskab.

Uddannelsen er fordelt på 4 moduler, hvor man tilmelder sig og betaler for 1 modul af gangen. Man kan tage de 4 moduler uafhængigt af hinanden. Modulerne vil fokuserer på forskellige temaer:

 1. modul: Relationen, møde, kontakt og nærvær.
 2. modul: Teori, metode, færdigheder og kompetence.
 3. modul: Hypotesedannelse, verdensbillede, for-forståelse og forstyrrelse.
 4. modul: Kontekster, dynamik, forskellighed og lighed.

Læringsmålet er at give deltagerne en grundlæggende indføring i supervisionsteorierne og dens metoder, med særlig fokus på implementering af systemisk organisationsopstilling:

 • At opstilleren påbegynder en integrationsproces for livet i retning af at blive bevidst om egne faglige præferencer og interesser samt styrker og svagheder i forhold til at facilitere opstillingens dynamik og virkemidler.
 • At der opnås et fagligt fundament, som sikrer at opstilleren anvender den nødvendige og grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer til at kunne at facilitere organisationsopstilling.
 • At der opbygges et fagligt overskud på baggrund af fortrolighed med den arbejdsform, der karakteriserer metoderne.

På hvert enkelt modul inviteres personer fra arbejdslivet ind i undervisningen, så der er mulighed for ’live’ demonstrationer i uddannelsen.

Indhold på Supervisor Uddannelse

1. modul: Relation, funktion og den professionelle samtale

På dette første modul af ISFO’s Supervisor Uddannelse, skal vi se på hvilke for-forståelser deltagerne har i forhold til supervision, supervisors rolle samt selve opgaven. Læringsrummet vil således lægge op til de forventninger, ønsker og forudsætninger, som kursisterne har.

Opstilling som supervisionsmodel vil i den forbindelse både introduceres, demonstreres samt trænes. Vi vil gå på opdagelse i hvordan Systemisk Opstilling kan bibringe nogle ganske særlige vinkler og erkendelser i supervisionsrummet.

Undervisningen omfatter følgende temaer:

 • Supervision som fagområde.
 • Supervisionsbegrebet og det superviserende møde.
 • Supervision som den professionelle samtale.
 • Den nærværende og anerkendende kontakt.
 • At skabe relationer og nærvær.
 • Samtale og samtale om samtale – et metaperspektiv.
 • Åbenhed og afgrænsning i supervisionsrummet.
 • Supervisors rolle og aktivitet.
 • Interventionsformer.
 • Matrikel-parathed.
 • Rammer, etik og faser i supervisionen.
 • Individuel supervision.

2. modul: Mennesker og helhedens væsen – om supervision i gruppe

Vi vil på dette modul fokusere supervision i en gruppe. Vi skal desuden på opdagelse i, hvordan deltagernes erfaringer og repræsentantperception kan skabe nye indsigter i forhold til supervisantens tema. Læringen foldes herved ud og bliver oftest en gensidigt berigende proces.

Deltagerne vil få redskaber til både modtage og give supervision til hinanden. Særlige fokusområder og personlige udfordringer vil ligeledes identificeres, så der bliver mulighed for at vokse ind i egen stil.

Undervisningen omfatter følgende temaer:

 • Supervision som udviklingsforløb.
 • Systemisk parkering.
 • Balance mellem privat, personligt og fagligt.
 • Identifikation af særlige fokusområder.
 • Faciliterende supervisionsmetoder.
 • Kontaktforhold og relationer i grupper.
 • Forskelle og ligheder.
 • Overføring og modoverføring i supervisionsrummet.
 • Håndtering af grupper.
 • Afdækning af ubevidste processer, fx når to systemer er i konflikt med hinanden i snitfladen mellem familie- og organisationsopstillingen, dvs. opkvalificering af opstillerens systemiske opmærksomhed.

3. modul: Adskillelse og sammenhænge i supervisionsrummet

På dette modul vil vi fordybe os i Opstillingsmetoden. Vi vil udforske, hvorledes vi kan gestalte virkeligheden og indsamle informationer, som kan bringe nye vinkler for øje. Vi er optaget af multiverser, forskellige virkeligheder og hvorledes indsigter er følsomme over for et givent verdensbillede og erfaringsgrundlag.

I den superviserende relation, faciliteres processerne, så supervisanten kan gå på opdagelse i egen selvforståelse samt brede den ud til andre – og måske anderledes måder – at opleve verden på.  Vi vil derfor se på måder at skabe de bedst mulige forudsætninger for at supervisanten kan tage ejerskab for disse indsigter og nye erfaringer.

Vi vil fokusere på, hvordan funktion og person ofte er en blind passager i menneskelige relationer, og hvordan opstillingsmetoden kan adskille disse.

Undervisningen omfatter følgende temaer:

 • Parallelprocesser og ubevidste strukturer:
 • Den indre supervisor.
 • Mangfoldigheden som vejviser.
 • Fænomenologisk supervision.
 • Etiske forhold i supervisionsudvikling.
 • Udfordringer og problemstillinger som intern supervision.
 • Kontrakt med arbejdspladsen.
 •  Adskillelse af person og relation.
  – ’Systemisk parkering
  – Konfluens og forskellighed.
  – Supervision af supervision. 

4. modul: Udfordringer, konflikt og mediering  – supervision, når der er meget på spil

Da supervision er en faglig disciplin, er vi særlig opmærksomme på måder, hvorpå vi kan være adskilte og ujævnbyrdige, og samtidig møde det hele menneske i supervisionsrummet.

Dette er en forudsætning for at skabe et trygt og åbent rum, men særligt vigtigt, når der er udfordrende problemstillinger i spil. Modsætninger, forskellighed og konflikter, kan ofte være omdrejningspunktet for manges behov for supervision. På dette modul vil jeg derfor introducere opstilling som konflikt- og medieringsmetode.

Vi ser på, hvordan teorien bag mediering kan overføres til opstillingsmetoden og derved skabe et nyt forståelsesfelt og få anderledes indsigter og fremadrettede værktøjer. Vi vil gå på opdagelse i relationskonflikter, gestalte dem og herved synliggøre dynamik og samskabelse. Jeg vil demonstrere kaosopstilling og fusionering af to firmaer for tydeliggøre denne særlige form for mediering.

Vi vil forfine og optimere vores personlige stil, få feedback og gå på opdagelse i potentialer og personlige kompetencer. Der vil være processer og øvelser med mulighed for at se sig selv udefra og opdage særlige kvaliteter, men også udfordringer og ’blind spots’.

Undervisningen omfatter følgende temaer:

 • Fra konflikt til kerne.
 • Superviserende konfliktmodeller.
 • At gå på opdagelse i forskelligheden.
 • Opstilling som konflikt- og medieringsredskab.
 • Supervision som medieringsform.
 • Systemisk konfliktforståelse.
 • Relationskonfliktens struktur.
 • At vende vildveje til læring.
 • Supervisionsforholdet som læringsvej.
 • At give relationel feedback.
 • Eksternalisering af for-forståelsen.

Erik Svarer – underviser på Supervisoruddannelse

JeErik Svarer underviser på vores Supervisoruddannelseg beskæftigede mig teoretisk første gang i 1980érne med supervision, mens jeg skre opgave i klinisk/arbejdspsykologi. Emnet er psykologisk nedslidning i forhold til professionelt arbejde, hvor relationen mellem os og andre er i spil. Supervision lærte jeg her som en metodisk tilgang til at udligne den ubalance, som med tiden kan opstå, når man bruger store dele af ens personlighed som et instrument i jobbet. Særligt hvor der mangler balance mellem at give og modtage.

Jeg har efterfølgende primært fungeret som supervisor i mange forskellige sammenhænge, bl.a. for familiebehandlere, læger, lærere, psykologer, pædagoger, socialrådgivere, erhvervsledere m.fl.. Jeg er ansat på 10. år som Senior Konsulent i Training Consult, hvor Psykolog Mette Bram er chef. 

Systemisk Opstilling er grundlæggende i uddannelsen til Supervisor

I 2001 mødte jeg i USA for første gang Systemisk Familieopstilling. Jeg kom dertil med den for-forståelse, at det som der arbejdes med under supervisionen, er hvorledes sagen lever i den, som modtager supervision. Under min uddannelse i Familieopstilling, lærte jeg at eksternalisere og facilitere den indre version af familien. Efter nogle år med Familieopstilling modtog jeg i en årrække undervisning herhjemme og især i udlandet i Organisationsopstilling, som supervision hører under. Det slog mig at hvis jeg kunne forene en systemisk tilgang med den fænomenologiske, så ville jeg tilføre supervisionsmetoden et helt nyt perspektiv. Jeg har i snart ti år indført Opstillingsmetoden i mit praksisfelt i Training Consult, både i en individuel- og grupperelaterede kontekst. Min ambition er at give mine erfaringer på dette område videre til andre.

De af jer, der allerede arbejder med supervision vil hurtigt opdage, hvilken gevinst der er ved brugen af systemisk opstilling. Ligesom de, der bliver inviteret ind i supervisionsrummet vil opleve et levende læringsrum, som få andre praksisformer kan levere. Deltagelsen som repræsentant i en supervisionsopstilling er en helt anden end tidligere, hvor man deltog i et reflekterende team.

Læs Erik Svarer artikel: Hvad er supervision.

.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs mere om priser, datoer og øvrige oplysninger
klik her

“Min varmeste anbefaling går til ISFO og Supervisoruddannelsen, som Erik Svarer er underviser på. Erik er en sand mester med sin store professionelle viden og kompetencer, tydelige faglige greb og kærlige forstyrrelser til udvidelse af indlærings-feltet på mange niveauer. Eriks mange års erfaringer i det systemiske og psykologiske felt blandet med hans humor, milde øjne, respektfulde rammer hvor alle bliver mødt og inkluderet der hvor de er, gør undervisningen til noget helt unikt”. Kirsten Price Giver 5 ud af 5 stjerner